Výsledky povinné nabídky převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Společnost LAPASAN s.r.o. oznamuje výsledky povinné nabídky převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (PLG) se jmenovitou hodnotou 160 Kč za jednu akcii.

Povinná nabídka převzetí byla uveřejněna dne 4.12.2015 a doba její závaznosti skončila dne 15.1.2016. Společnost LAPASAN s.r.o. uzavřela smlouvy na celkem 2,181,683 akcií PLG, které představují 18.67 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v PLG.

V důsledku povinné nabídky převzetí společnost LAPASAN s.r.o. uzavřela smlouvy, v důsledku kterých by měla získat více než 90 % podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu PLG (za podmínky, že všechny uzavřené smlouvy budou řádně vypořádány).

Společnosti LAPASAN s.r.o. tak vznikla povinnost učinit dodatečnou nabídku převzetí akcií PLG, kterou musí učinit do 30 dnů od ukončení doby závaznosti původní nabídky převzetí, a to za cenu nabídnutou v původní nabídce, tj. 208 Kč za jednu akcii PLG a s dobou závaznosti 90 dnů.

Veřejná nabídka převzetí akcií skupiny Pivovary Lobkowicz Group

Praha, 4. prosince 2015

Dnešního dne byl uveřejněn nabídkový dokument pro povinnou nabídku převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group a.s. (PLG). Navrhovatelem je společnost Lapasan s.r.o., která se dne 14.9.2015 stala většinovým (79,4 %) vlastníkem PLG. Závaznost nabídky převzetí akcií PLG za cenu 208 Kč za jednu akcii končí 15. ledna 2016. Minoritní akcionáři tak mají na základě nabídky převzetí možnost, nikoli však povinnost, za uvedenou cenu společnosti Lapasan své akcie prodat.

J&T Banka je agentem pro vypořádání povinné nabídky převzetí. Ve své roli shromažďuje od akcionářů akceptace nabídky, vypořádává převody akcií a vyplácí akcionářům protiplnění za převedené akcie. Podrobnosti o nabídce převzetí včetně podmínek pro její využití naleznetev v sekci dokumenty.

Pivovary Lobkowicz Group – povinná nabídka převzetí

Praha, 17. září 2015

Společnost LAPASAN, s.r.o. oznamuje, že dne 14. září 2015 koupila většinový 79,4% podíl ve společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (PLG), jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

Celková hodnota transakce činí 1,9 miliardy Kč (po zaokrouhlení), což odpovídá ceně 208 Kč za akcii.

Po nabytí většinového podílu musí společnost LAPASAN s.r.o. učinit nabídku převzetí všem ostatním akcionářům PLG, a to do 30 dnů ode dne nabytí podílu.

DokumentyPivovary Lobkowicz Group, a.s. – mandatory take-over

Prague, 17 September 2015

The LAPASAN, s.r.o. announces that, on 14 September 2015, it purchased the majority 79.4% stake in the company Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (PLG), whose share are listed at the regulated market organized by the Prague Stock Exchange.

Total value of the transaction is CZK 1.9 billion (rounded) which corresponds to CZK 208 per share.

After acquisition of the majority stake, LAPASAN s.r.o. must make a mandatory takeover bid to all other PLG shareholders in 30 days after the acquisition of the stake.

Documents