Žádost o svolání valné hromady

Společnost LAPASAN s.r.o. (dále jen LAPASAN) požádala představenstvo společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (dále jen Společnost) v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK), o svolání valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na LAPASAN (dále jen Přechod).

Je zamýšleno, že k přechodu vlastnického práva k akciím ve Společnosti dle ustanovení § 385 odst. 1 ZOK dojde až poté, co uplyne doba závaznosti dodatečné nabídky převzetí, kterou LAPASAN učinil všem vlastníkům akcií ve Společnosti, a která byla schválena Českou národní bankou rozhodnutím č.j. 2016/023331/CNB/570, spisová značka S-Sp-2016/00005/CNB/572, ze dne 23.2.2016 (dále jen Nabídka). Pokud tedy akcionáři Společnosti nevyužijí možnost prodat své akcie v rámci Nabídky, přejde vlastnické právo k jejich akciím ve Společnosti na společnost LAPASAN v důsledku Přechodu, bude-li tento valnou hromadou Společnosti schválen a řádně dokončen.

LAPASAN tímto informuje ostatní akcionáře Společnosti o rozdílech v postupu a vypořádání mezi Přechodem a převodem těchto akcií na základě probíhající Nabídky. V obou případech je cena, respektive výše protiplnění, za jednu akcii Společnosti stanovena na částku 208,- Kč.

Převod na základě Dodatečné nabídky převzetí

Nabídka je závazná a adresáti ji mohou přijmout ve lhůtě končící 90 dnů ode dne uveřejnění Nabídky, tedy do 30. května 2016, přičemž tato lhůta může být prodloužena.

LAPASAN pověřil společnost J&T BANKA, a.s. (dále jen Agent), aby za LAPASAN jednala v procesu akceptace Nabídky a také jako účastník Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. při vypořádávání převodů akcií a zaplacení protiplnění za převedené akcie.

Držitel akcií, který má zájem přijmout Nabídku ve vztahu ke svým akciím, přijme Nabídku tak, že řádně podepíše a doručí Agentovi písemné oznámení obsahující všechny nezbytné náležitosti uvedené v nabídkovém dokumentu.

Smlouva o převodu akcií bude mezi společností LAPASAN a zájemcem o prodej akcií uzavřena okamžikem doručení řádně vyhotoveného a podepsaného oznámení o akceptaci společně se všemi požadovanými přílohami Agentovi v průběhu doby závaznosti.

Převod akcií bude vypořádán prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., přičemž k vypořádání a převodu by mělo dojít dne 6. června 2016. Pro řádné vypořádání převodu je pak nezbytné, aby zájemce o prodej akcií předal svému účastníkovi Centrálního depozitáře příslušný pokyn.

Zájemce o prodej akcií nese veškeré své náklady vynaložené v souvislosti s přijetím Nabídky a převodem akcií a není oprávněn požadovat po společnosti LAPASAN jejich uhrazení.

Přechod

O Přechodu musí rozhodnout valná hromada Společnosti usnesením. K přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na LAPASAN pak dojde ze zákona uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Mezi akcionáři a společností LAPASAN tak nebudou uzavřeny žádné smlouvy o převodu akcií.

Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků akcií ve Společnosti na majetkových účtech Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva k těmto akciím na LAPASAN.

Výplatu protiplnění akcionářům provede pověřená osoba. Pověřenou osobou může být pouze banka, nebo obchodník s cennými papíry. LAPASAN předá pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.

Dosavadním akcionářům vzniká právo na zaplacení protiplnění a úroků obvyklých (pokud nějaké narostly) ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím na LAPASAN.

Akcionář, jehož vlastnické právo k akciím ve Společnosti přejde na společnost LAPASAN v důsledku Přechodu, nemusí v souvislosti s tímto Přechodem a jeho vypořádáním činit jakékoli úkony a nebude muset vynaložit jakékoli náklady.